I Filar (ZUS)

8. Czy kapitał zapisywany na naszym koncie w ZUS – ie będzie w jakiś sposób waloryzowany, aby uchronić go od działania inflacji?

Kapitał zapisywany na koncie w ZUS-ie będzie waloryzowany. Przewiduje się dokonywanie kwartalnej waloryzacji o ustalony wskaźnik, wynikający ze wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

9. Czy kapitał zgromadzony w ZUS-ie, w przypadku śmierci pracownika przed osiągnięciem wieku emerytalnego, podlega dziedziczeniu?

Nie. Po pierwsze dlatego, że ZUS działa w oparciu o system repartycyjny, a po drugie – kapitał zgromadzony w ZUS jest tylko uprawnieniem, a nie rzeczywistą kwotą pieniędzy.

10. Co z tzw. okresami bezskładkowymi (np. wojsko niezawodowe lub studia)?

Podstawą wyliczenia emerytury będzie zapisany na naszym koncie kapitał wynikający z okresu płacenia składki i jej wysokości. Jednakże przy ustalaniu prawa do emerytury oraz obliczaniu jej wysokości uwzględniane będą  okresy składkowe (za które opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne lub za które nie było obowiązku opłacenia składki, uznane przez ustawodawcę za okresy składkowe) i nieskładkowe (okresy bezczynności zawodowej z określonych przez ustawodawcę przyczyn).

11. Czy będziemy informowani o stanie naszego konta w ZUS – ie?

Tak, poczynając od 2006 r., będziemy otrzymywać regularnie informację o stanie konta. Raz w roku, do 31 sierpnia, ZUS ma obowiązek przesłania takiej informacji do wszystkich ubezpieczonych, urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. Na jej podstawie, przyjmując założenia dalszego przebiegu naszej kariery zawodowej, będziemy mogli szacować wysokość swojego przyszłego świadczenia emerytalnego.

12. Co się stanie w sytuacji, gdy pracodawca będzie miał w stosunku do ZUS-u zaległości w zapłacie naszej składki?

Według obecnej regulacji prawnej ubezpieczony niebędący płatnikiem składek, jeżeli w ciągu 3 miesięcy od terminu, w którym pracodawca powinien opłacić składkę stwierdzi, że składka ta nie została opłacona, może zwrócić się do ZUS o udzielenie informacji czy ten podjął działania zmierzające do jej ściągnięcia.  ZUS powinien dołożyć starań aby wyegzekwować od dłużnika należne kwoty. Pracodawca nie płacący składki będzie zobowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę, może również zostać ukarany grzywną.

13. W jakim momencie będzie wiadomo, że nie trzeba odprowadzać składki ze względu na przekroczenie podstawy jej naliczenia?

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach. Od nadwyżki ponad ww. kwotę nie pobiera się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

14. Czy miesiące, za które nie będzie odprowadzana składka do ZUS – u ze względu na przekroczenie podstawy jej naliczenia będą zaliczane do stażu pracy pracownika?

Tak. Zgodnie z art. 19 ust. 7 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych taki okres niepłacenia składek traktuje się jako okres ubezpieczenia w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS).

15. Co to jest FUS?

Zgodnie z art. 51 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, FUS jest państwowym funduszem celowym powołanym w celu realizacji zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Dysponentem tego funduszu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Mówiąc inaczej – to właśnie w ramach FUS wyodrębnione są fundusze: emerytalny, rentowy, chorobowy i wypadkowy, na które rozpisywana jest wpływająca do ZUS-u składka, i także z FUS dokonywane będą wypłaty m.in. rent i emerytur.