Klienci OFE żądają od PTE ochrony swoich interesów

pozew-pieniadzeW związku ze zbliżającym się przejęciem części oszczędności członków OFE przez państwo, mnożą się inicjatywy mające na celu powstrzymanie tego procederu lub przynajmniej ostateczne wyjaśnienie jego statusu prawnego . Mieliśmy już więc próbę pozwu zbiorowego zapowiadaną przez grupę prawników,  skokiem na OFE zajmie się też Trybunał Konstytucyjny- niestety już wtedy, gdy pieniądze przyszłych emerytów zostaną skonfiskowane. Obecnie sami Klienci OFE wysyłają do Powszechnych Towarzystw Emerytalnych pisma, w których domagają się ochrony swoich interesów. Nic dziwnego, w końcu to z nimi uczestnicy II filaru reformy emerytalnej zawierali umowy.

W przypadku braku reakcji PTE klienci wystąpią z podobnym żądaniem do banków depozytariuszy, w korych zdeponowane są aktywa OFE.

Zobacz wzór pisma do PTE opublikowany przez Parkiet

Jaka jest podstawa prawna takich żądań? Jak informuje Parkiet w piśmie do PTE uczestnicy OFE zamierzają powołać się na art. 48 ustawy o funduszach emerytalnych. Czytamy w nim, że obowiązkiem PTE jest działanie w interesie uczestników funduszy emerytalnych, co z kolei  zakłada np. powództwo przeciwko Skarbowi Państwa, o ile istnieje uzasadnione podejrzenie sprzeczności przyjętych przepisów z konstytucją.
Z kolei w piśmie do depozytariusza zamierzają wskazać, że „depozytariusz jest obowiązany do występowania w imieniu członków funduszu, z powództwem przeciwko towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez towarzystwo obowiązków w zakresie zarządzania funduszem i jego reprezentacji”. Można zatem żądać od depozytariusza (banku) interwencji procesowej przeciwko PTE, jeżeli towarzystwo nie podejmie żadnych kroków w ochronie oszczędności ubezpieczonego.

Czy PTE zareagują zgodnie z życzeniem Klientów i nie przeleją aktywów do ZUS?  Trudno to sobie niestety wyobrazić. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez TK obowiązuje zasada domniemanej zgodności z Konstytucją. Tak więc w przypadku niezastosowania się do przepisów nowej ustawy, KNF  mógłby cofnąć danemu PTE zezwolenie na utworzenie towarzystwa i wówczas przejąć aktywa.

Tym niemniej występowanie przez Klientów OFE z pismami żądającymi ochrony swoich interesów przez PTE  może pomóc stworzyć korzystną dla nich atmosferę przed zajęciem się sprawą przez TK. Być może skłoniłoby też Trybunał do zajęcia się wątkami, których może nie zawierać wniosek prezydenta.

źródło: http://www.parkiet.com/artykul/10,1355978.html