Ranking OFE wg wartości hipotetycznego konta – grudzień 2012

hip-stan-konta-ofe-12-12Osoby, które zaczęły oszczędzać na OFE w sierpniu 1999 roku, czyli w momencie pojawienia się na rynku wszystkich 14 obecnie działających funduszy, uzbierały na hipotetycznym koncie średnio 33,5 tys. zł. To o niemal 12 tys. zł więcej, niż wyniosła wartość składek odprowadzanych w tym okresie – wynika z raportu przygotowanego przez niezależny ośrodek Analizy Online.

Osoby, które rozpoczęły oszczędzanie w funduszu emerytalnym 3 lata temu, czyli na koniec grudnia 2009 roku, do dziś uzbierały średnio 2,7 tys. zł, czyli o 232 zł więcej od wniesionego kapitału. Ranking OFE wg hipotetycznej wartości konta uwzględnia nie tylko stopy zwrotu osiągnięte przez poszczególne fundusze, ale także bierze pod uwagę regularność dokonywanych wpłat oraz pobieranych przez PTE opłat dystrybucyjnych.

W podstawowym scenariuszu specjaliści z Analiz Online założyli, że w okresie, w którym działały wszystkie OFE, jakie są obecne dziś na rynku, na rachunek w każdym funduszu wpływało co miesiąc 100 zł indeksowane miesięczną zmianą wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W związku z obniżeniem składki do OFE z 7,3% do 2,3%, od czerwca 2011 roku na rachunki funduszy wpływała już istotnie niższa kwota. W ciągu 3 ostatnich lat nasze hipotetyczne konto zostało zasilone środkami o wartości blisko 2,5 tys. zł, aż o 1,4 tys. mniejszymi niż gdyby wysokość składki została na starym poziomie. W analizowanym okresie, uwzględnione zostały również pobierane przez fundusze opłaty dystrybucyjne. Od 2010 r. mają one bardzo zbliżony poziom i wynoszą obecnie od 3,45% do 3,5%. Na hipotetyczną wysokość konta OFE w największym stopniu wpływają jednak osiągane przez zarządzających stopy zwrotu.

hip-stan-konta-ofe-12-12
Przez trzy ostatnie lata działalności OFE, zakończone 31 grudnia 2012 r., na rachunek w każdym funduszu wpłynęło 36 hipotetycznych składek. Każda z wpłat została przeliczona na jednostki rozrachunkowe według ich wartości na ostatni dzień każdego miesiąca. Iloczyn z liczby jednostek, jaką uczestnik zgromadził w całym okresie inwestycji oraz ich wyceny na ostatni dzień grudnia 2012 roku daje ostateczną wartość hipotetycznego konta dla poszczególnych OFE. Według naszych wyliczeń, hipotetyczny uczestnik OFE, który 3 lat temu zaczął gromadzić środki w ramach drugiego filaru, średnio uzbierał na swoim koncie 2,7 tys. zł.

hip-stan-konta-ofe-12-12-3-lata

źródło: Analizy Online