Reforma emerytalna

5. Jaki jest minimalny wiek emerytalny?

Do niedawna minimalny wiek emerytalny dla kobiet wynosił 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Ustawą z dnia 11 maja 2012r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z dnia 6 czerwca 2012 r., poz. 637) wprowadzono stopniowe wydłużanie wieku emerytalnego do 67. roku życia. Jednocześnie został on zrównany dla kobiet i mężczyzn. Wiek emerytalny będzie podwyższany co cztery miesiące o jeden miesiąc. Kobiety osiągną docelowe 67 lat w 2040 r., a mężczyźni w 2020 r. Wprowadzenie podwyższonego wieku emerytalnego dotyczy:

 • kobiet urodzonych po 31 grudnia 1952 r.,
 • mężczyzn urodzonych po 31 grudnia 1947 r.

Różnica jednak pomiędzy starym a nowym systemem polega także na tym, że z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego nie ma obowiązku – tak jak w starym systemie – przejścia na emeryturę. Natomiast każdy przepracowany rok ponad wiek emerytalny znacząco wpłynie na wysokość świadczenia zarówno z I, jak i II filara.

6. Co oznacza pojęcie „stopa zastąpienia”?

Mówiąc najprościej jest to stosunek procentowy wyliczonego i należnego nam świadczenia emerytalnego do wielkości dochodów osiąganych przez nas bezpośrednio przed przejściem na emeryturę.

7. Czy w nowym systemie będzie funkcjonowała minimalna emerytura?

Minimalna emerytura przysługuje osobom, które osiągnęły ustawowy wiek emerytalny i mają wymagany staż pracy: 20-letni – kobiety, 25-letni – mężczyźni. Świadczenie to przeznaczone jest dla tych osób, których wyliczona z I i II filara emerytura będzie niższa niż wysokość tej właśnie minimalnej emerytury. Warto dodać, że świadczenie to jest wyrazem polityki społecznej państwa, bowiem dopłaty te będą pochodziły z ogólnych podatków. Podniesienie, ustawą z dnia 11 maja 2012r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, wieku emerytalnego oznacza zaostrzenie kryteriów przyznawania emerytury minimalnej. Od 1 stycznia 2014r. wymagany staż pracy dla kobiet będzie systematycznie podnoszony i od stycznia 2022 r. będzie wynosił 25 lat dla obu płci.

8. Ile wynosi i jaki jest podział składki na ubezpieczenie społeczne?

Cała składka na ubezpieczenia społeczne (określony % pensji brutto) przekazywana jest do ZUS-u, który dokonuje jej podziału w następujący sposób:

 1. 19,52% podstawy wymiaru – na ubezpieczenie emerytalne,
 2. 8,00% podstawy wymiaru – na ubezpieczenia rentowe,
 3. 2,45% podstawy wymiaru – na ubezpieczenie chorobowe,
 4. od 0,40% do 8,12% podstawy wymiaru – na ubezpieczenie wypadkowe.

Składka na ubezpieczenie emerytalne dzielona jest aktualnie, począwszy od 1 lutego 2014, następująco: W przypadku decyzji o przekazywaniu części składki do OFE:

 • 12,22 % podstawy wymiaru składki księgowane jest na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS
 • 4,38 % podstawy wymiaru składki księgowane jest na indywidualnym subkoncie prowadzonym przez ZUS
 • 2,92 % podstawy wymiaru składki odprowadzane jest do wybranego OFE

W przypadku decyzji o pozostaniu wyłącznie w ZUS:

 • 12,22 % podstawy wymiaru składki księgowane jest na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS
 • 7,30 % podstawy wymiaru składki księgowane jest na indywidualnym subkoncie prowadzonym przez ZUS

Na przestrzeni ostatnich lat ustawodawca znacznie ograniczył – w stosunku do pierwotnych założeń reformy systemu ubezpieczeń społecznych obowiązującej od 01.01.1999r. – wysokość części składki na ubezpieczenie emerytalne, jaka powinna wpływać do kapitałowego filaru ubezpieczenia emerytalnego.  Zniesiono również  obligatoryjny charakter II filaru.

tabela-skladki-ZUS4

Strona 2 z 3123