II Filar (OFE)

41. W jakie instrumenty finansowe towarzystwo emerytalne będzie mogło inwestować aktywa zarządzanego funduszu?

Aktywa funduszu mogą być lokowane, wyłącznie w następujących kategoriach lokat:
- obligacjach, bonach i innych papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także w pożyczkach i kredytach udzielanych tym podmiotom;
- obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, opiewających na świadczenia pieniężne, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozytach, kredytach i pożyczkach gwarantowanych lub poręczanych przez te podmioty;
- depozytach bankowych i bankowych papierach wartościowych, w walucie polskiej;
- depozytach bankowych i bankowych papierach wartościowych, w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu;
- akcjach spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowanych na regulowanym rynku giełdowym prawach poboru, prawach do akcji oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek;
- akcjach spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcjach spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowanych, lecz nienotowanych na rynku regulowanym, prawach poboru, prawach do akcji oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek;
- certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte;
- jednostkach uczestnictwa zbywanych przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte;
- obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa,
- innych niż zdematerializowane obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa;
- obligacjach przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach;
- zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacjach emitowanych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu;
- innych niż zdematerializowane obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem;
- obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez spółki publiczne, innych niż papiery wartościowe,
- dematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych,
- listach zastawnych;
- kwitach depozytowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- obligacjach emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.
Ponadto, aktywa funduszy mogą być lokowane w jednostkach uczestnictwa zbywanych przez fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, jeżeli polityka inwestycyjna tych funduszy inwestycyjnych, wynikająca z ich statutów i okresowo podawana do publicznej wiadomości, zgodnie z odrębnymi przepisami, polega na lokowaniu aktywów wyłącznie w kategoriach ww. lokat.

42. Czy kapitał zgromadzony w funduszu emerytalnym przeznaczony będzie wyłącznie na wypłatę emerytury, czy też może wypłacane z niego będą świadczenia typu renta inwalidzka lub rodzinna?

Kapitał zgromadzony w funduszu emerytalnym funkcjonującym w ramach II filara przeznaczony jest wyłącznie na wypłatę przyszłej emerytury. Świadczenia takie jak renta inwalidzka lub rodzinna będą wypłacane wyłącznie przez ZUS.

43. Co oznacza pojęcie „wypłata transferowa”?

W przypadku zmiany funduszu przez członka, dotychczasowy fundusz dokona przeniesienia zgromadzonych przez niego środków do innego wybranego przez niego funduszu. Operację tę nazywa się właśnie wypłatą transferową. Tak samo zresztą nazywa się przeniesienie środków pomiędzy rachunkami tego samego funduszu (w przypadku np. śmierci członka przeniesienie części środków na rachunek współmałżonka).

44. Kto to jest depozytariusz?

Fundusz jest obowiązany wybrać depozytariusza, któremu, na podstawie umowy, powierza przechowywanie swoich aktywów. Depozytariuszem może być bank lub Depozyt Krajowy jeżeli spełniają warunku określone ustawą z dnia 28 sierpnia 1998r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

45. Jak jest rola depozytariusza?

Depozytariusz przechowuje aktywa funduszu. Ustawa nakłada na depozytariusza również obowiązki dotyczące dopilnowania, aby fundusz dokonywał takiego rozporządzania aktywami, które jest zgodne zarówno z przepisami prawa, jak i statutem funduszu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działalności lokacyjnej funduszu depozytariusz zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie KNF.
Do obowiązków depozytariusza w zakresie przechowywania aktywów funduszu należy:
1) prowadzenie rejestru aktywów funduszu zapisywanych na właściwych rachunkach oraz przechowywanych przez depozytariusza i inne podmioty uprawnione do tego na mocy odrębnych przepisów lub na podstawie umów zawieranych za zgodą depozytariusza;
2) zapewnienie, aby wartość aktywów netto funduszu była ustalana w sposób pozwalający funduszowi na wykonanie obowiązków ustawowych;
3) zapewnienie, aby umowy obejmujące nabywanie i zbywanie aktywów funduszu były zgodne z przepisami prawa oraz statutem funduszu;
4) wykonywanie poleceń funduszu, chyba że są one sprzeczne z przepisami prawa lub statutem funduszu albo w ocenie depozytariusza zagrażają bezpieczeństwu aktywów funduszu;
5) zapewnienie, aby aktywa funduszu były lokowane zgodnie z przepisami prawa oraz statutem funduszu;
6) zapewnienie terminowego rozliczania umów dotyczących aktywów funduszu;
7) wykonywanie poleceń likwidatora dotyczących likwidacji funduszu;
8) wykonywanie innych obowiązków przewidzianych ustawą.

46. Co pokazuje stopa zwrotu?

Stopa zwrotu funduszu pokazuje procentową zmianę wartości jednostki rozrachunkowej w ciągu ostatnich 36 miesięcy działalności funduszu.

47. Czy po osiągnięciu wieku emerytalnego można jednorazowo odebrać kapitał zgromadzony w funduszu emerytalnym?

Nie. Kapitał ten będzie wypłacany dożywotnio przez wybrany zakład emerytalny. Jednak, gdy na rachunku w OFE jest mniej niż wynosi 20-krotność wysokości dodatku pielęgnacyjnego, wówczas OFE nasze oszczędności przekaże ZUS. I to Zakład będzie wypłacał jedno świadczenie.

48. W jaki sposób następuje dziedziczenie kapitału zgromadzonego w funduszu emerytalnym?

Środki zgromadzone na rachunku zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego, które nie zostały wypłacone na rachunek małżonka zmarłego w otwartym funduszu w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej, przekazywane są osobom wskazanym przez zmarłego. Zawierając umowę z otwartym funduszem, osoba występująca z wnioskiem o przyjęcie do funduszu może wskazać imiennie jedną lub więcej osób fizycznych, na których rzecz ma nastąpić, po jej śmierci, wypłata środków niewykorzystanych zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. W przypadku braku wskazania osób uprawnionych, środki zgromadzone na rachunku zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego wchodzą w skład spadku.

49. Co się dzieje z kapitałem członka funduszu w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa?

Jeżeli małżeństwo członka otwartego funduszu uległo rozwiązaniu przez rozwód lub zostało unieważnione, środki zgromadzone na rachunku członka funduszu, przypadające byłemu współmałżonkowi w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków, są przekazywane w ramach wypłaty transferowej na rachunek byłego współmałżonka w otwartym funduszu.

Strona 5 z 512345