II Filar (OFE)

30. Czy pieniądze powierzone funduszom emerytalnym będą bezpieczne?

System emerytalny wprowadzony w Polsce jest jednym z najbardziej bezpiecznych systemów, jakie funkcjonują na świecie. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych nałożyła na fundusze obowiązek prowadzenia bardzo bezpiecznej polityki inwestycyjnej, wymieniając zarówno instrumenty finansowe, jak i wielkości aktywów, jakie mogą być w tych instrumentach lokowane. Wraz z wprowadzeniem dużych ograniczeń lokacyjnych ustawa nałożyła na fundusze cały szereg obowiązków powodujących pełne bezpieczeństwo zarządzanych przez nie kapitałów. Ustawa przewiduje także kilkustopniowe działanie zabezpieczające aktywa funduszu w przypadku upadku któregoś z towarzystw emerytalnych. Ostatecznym gwarantem bezpieczeństwa zgromadzonych środków dla członków funduszu jest Skarb Państwa.

31. Kiedy będzie można skorzystać z kapitału zgromadzonego w funduszu emerytalnym?

Kapitałem zgromadzonym w funduszu emerytalnym będzie można rozporządzać z chwilą przejścia na emeryturę. Ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych przysługuje emerytura kapitałowa w postaci:
1) okresowej emerytury kapitałowej lub
2) dożywotniej emerytury kapitałowej.

32. Czy emerytura kapitałowa będzie podlegała waloryzacji?

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o emeryturach kapitałowych okresowa emerytura kapitałowa jest waloryzowana corocznie na zasadach i w trybie określonym dla emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast zgodnie z art. 28 ust. 1 ww. ustawy w przypadku wystąpienia zysku lub nadwyżki w rozumieniu przepisów o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych, wysokość dożywotniej emerytury kapitałowej ustala się ponownie w terminach określonych dla waloryzacji rent i emerytur w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

33. Kto sprawuje nadzór nad działalnością funduszy emerytalnych?

Nad działalnością funduszy emerytalnych nadzór sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

34. Co się dzieje ze środkami członków funduszu w przypadku upadku lub likwidacji towarzystwa, które nim zarządza?

W przypadku ogłoszenia upadłości towarzystwa lub otwarcia jego likwidacji organ nadzoru wydaje decyzję o cofnięciu zezwolenia na utworzenie towarzystwa.
Od dnia wejścia w życie decyzji o cofnięciu zezwolenia na utworzenie towarzystwa fundusz jest reprezentowany i zarządzany przez depozytariusza. W tym czasie fundusz nie może przyjmować nowych członków ani uczestniczyć w losowaniu przeprowadzanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Ponadto, powszechne towarzystwo, które zamierza zrezygnować z prowadzenia dotychczasowej działalności, może, na podstawie umowy zawartej z innym powszechnym towarzystwem, przekazać temu towarzystwu zarządzanie otwartym funduszem, którym zarządza.
Środki zgromadzone przez członków funduszu nie doznają żadnego uszczerbku i będą w pełni bezpieczne.

35. Jakie są zabezpieczenia w sytuacji, gdy któryś z funduszy będzie znacząco odbiegał efektywnością gospodarowania aktywami od innych funduszy emerytalnych?

Gospodarowanie aktywami będzie podlegało ścisłej kontroli KNF, który okresowo będzie wyliczał tzw. średnią ważoną stopę zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, obrazującą właśnie efektywność tego gospodarowania. Fundusz, który osiągnie wynik odbiegający od tego wskaźnika (wielkość jest określona ustawowo), będzie zobowiązany do uzupełnienia niedoboru środków. Także i z tego punktu widzenia należy stwierdzić, że interes członków funduszy jest dobrze chroniony, a ich pieniądze bezpieczne.

36. Kiedy w funduszu emerytalnym występuje niedobór środków?

Zgodnie z art. 175 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r.o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych niedobór występuje w sytuacji, gdy stopa zwrotu tego funduszu za okres ostatnich 36 miesięcy, w których fundusz przyjmował składki, liczona na koniec każdego miesiąca kończącego kwartał, jest niższa od minimalnej wymaganej stopy zwrotu. Tą minimalną stopą zwrotu jest stopa zwrotu niższa o 50% od średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych w tym okresie lub o 4 punkty procentowe od tej średniej, w zależności od tego, która z tych wielkości jest niższa. Kwota niedoboru jest obliczana jako iloczyn liczby jednostek rozrachunkowych w otwartym funduszu w ostatnim dniu roboczym okresu 36 miesięcy oraz różnicy między wartością jednostki rozrachunkowej, która zapewniłaby osiągnięcie minimalnej wymaganej stopy zwrotu, a faktyczną wartością jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym okresu 36 miesięcy.

37. Z jakich środków fundusz emerytalny będzie musiał uzupełnić aktywa w przypadku wystąpienia niedoboru?

W razie wystąpienia niedoboru otwarty fundusz jest obowiązany w terminie 3 dni, licząc od dnia podania przez organ nadzoru do publicznej wiadomości wysokości średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy, umorzyć jednostki rozrachunkowe zgromadzone na rachunku rezerwowym, w ilości zapewniającej pokrycie powstałego niedoboru. Środki uzyskane w wyniku ich umorzenia zwiększają wartość jednostki rozrachunkowej funduszu.
Niedobór niepokryty ze środków zgromadzonych na rachunku rezerwowym pokrywany jest ze środków uzyskanych z umorzenia jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego, w tym otwartym funduszu, w terminie 3 dni od dnia podania przez organ nadzoru do publicznej wiadomości wysokości średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy.
Jeżeli środki części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego w tym otwartym funduszu są niewystarczające na pokrycie niedoboru, powszechne towarzystwo dokonuje jego pokrycia z własnych środków w terminie 14 dni od dnia podania przez organ nadzoru do publicznej wiadomości wysokości średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy. Jeżeli pokrycie niedoboru w ten sposób, okaże się niemożliwe, zarząd powszechnego towarzystwa jest obowiązany zawiadomić o tym niezwłocznie organ nadzoru, który występuje do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tego towarzystwa.
Niedobór niepokryty z własnych środków powszechnego towarzystwa, pokrywany jest z pozostałych środków Funduszu Gwarancyjnego w terminie 21 dni od dnia podania przez organ nadzoru do publicznej wiadomości wysokości średniej ważonej stopy wszystkich otwartych funduszy, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności pokrywany jest on ze środków części podstawowej Funduszu Gwarancyjnego.

38. Co to jest Fundusz Gwarancyjny?

Fundusz Gwarancyjny został utworzony na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Jego administratorem jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Przychodami Funduszu Gwarancyjnego są wpłaty dokonywane przez powszechne towarzystwa z własnych środków oraz przychody z lokowania środków Funduszu Gwarancyjnego. Ze środków części podstawowej Funduszu Gwarancyjnego jest dokonywana wypłata na rzecz otwartego funduszu, w którym wystąpił niedobór, w zakresie, w jakim środki części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego gromadzone w tym otwartym funduszu nie są wystarczające na pokrycie tego niedoboru.

39. Czy członek funduszu emerytalnego może wnieść skargę na fundusz i kto powinien być jej adresatem?

Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w art. 205 przewiduje taką możliwość. Członek funduszu może wnieść do organu nadzoru (KNF) skargę na fundusz, jeżeli sądzi, że działalność tego funduszu jest niezgodna z przepisami prawa lub postanowieniami statutu funduszu. Skargę na fundusz może wnieść także osoba, która była uprzednio jego członkiem w okresie 6 miesięcy poprzedzających wniesienie skargi

40. Czy zyski z inwestycji dokonywanych przez fundusze emerytalne dopisywane do rachunków jego członków będą podlegały opodatkowaniu?

Nie. Zyski, podobnie jak i sama składka, nie podlegają opodatkowaniu. Natomiast przyszłe świadczenie emerytalne będzie opodatkowane.

Strona 4 z 512345