II Filar (OFE)

20. Jakie są rodzaje funduszy emerytalnych?

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r.o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Fundusz jest tworzony jako otwarty, pracowniczy lub dobrowolny.

21. Czy składka wpłacana do funduszy emerytalnych będzie służyć bieżącym wypłatom rent i emerytur?

Nie. Składka wpłacana do wybranego funduszu będzie przez ten fundusz inwestowana w taki sposób, aby zapewnić nam jak najwyższe świadczenie emerytalne.

22. Co się dzieje ze zgromadzonym kapitałem w ramach funduszu emerytalnego w przypadku śmierci członka funduszu przed osiągnięciem wieku emerytalnego?

W przypadku śmierci członka funduszu zgromadzony kapitał (czyli wpłacone składki powiększone o zysk z inwestycji funduszu) jest wypłacany w określonych proporcjach małżonkowi zmarłego członka funduszu i osobom uposażonym, o ile członek funduszu pozostawał w związku małżeńskim i pomiędzy małżonkami istniała ustawowa wspólność majątkowa. Jeśli nie pozostawał w związku małżeńskim lub pomiędzy małżonkami nie istniała ustawowa wspólność majątkowa – w całości osobom uposażonym. Taka sytuacja nie ma miejsca w I filarze (ZUS) – na tym też polega bardzo ważna różnica pomiędzy I a II filarem.

23. Czy w przypadku śmierci członka funduszu współmałżonek ma prawo do odbioru środków zgromadzonych na rachunku w formie gotówki?

I tak i nie. Nie, jeśli chodzi o środki stanowiące przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. W takim przypadku wypłata może nastąpić wyłącznie poprzez przeniesienie środków na rachunek współmałżonka w otwartym funduszu emerytalnym.

24. Co to znaczy, że środki zgromadzone w OFE stanowią małżeńską wspólność majątkową?

Po pierwsze, jeżeli w chwili śmierci członek otwartego funduszu pozostawał w związku małżeńskim, fundusz dokonuje wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku zmarłego na rachunek małżonka zmarłego w otwartym funduszu, w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej.
Po drugie, jeżeli małżeństwo członka otwartego funduszu uległo rozwiązaniu przez rozwód lub zostało unieważnione, środki zgromadzone na rachunku członka funduszu, przypadające byłemu współmałżonkowi w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków, są przekazywane w ramach wypłaty transferowej na rachunek byłego współmałżonka w otwartym funduszu.

25. Co w sytuacji gdy współmałżonek, któremu przypada prawo do połowy środków zgromadzonych przez drugiego współmałżonka nie posiada swojego konta w żadnym otwartym funduszu emerytalnym?

Jeżeli były współmałżonek uprawniony nie posiada rachunku w otwartym funduszu i nie wskaże rachunku w jakimkolwiek otwartym funduszu, otwarty fundusz, do którego należy drugi z byłych współmałżonków, niezwłocznie otworzy rachunek na nazwisko byłego współmałżonka uprawnionego i przekaże na ten rachunek, w ramach wypłaty transferowej, przypadające mu środki zgromadzone na rachunku jego byłego współmałżonka. Z chwilą otwarcia rachunku były współmałżonek uprawniony uzyskuje członkostwo w funduszu. Fundusz niezwłocznie potwierdza na piśmie warunki członkostwa uprawnionego współmałżonka.

26. Kiedy członek funduszu będzie mógł ustanowić uposażonych do otrzymania zgromadzonych środków w przypadku własnej śmierci i czy może dokonać zmiany tych osób?

Ustanowienie uposażonych może nastąpić w chwili zawierania umowy z otwartym funduszem emerytalnym lub w każdym momencie, o którym zadecyduje członek funduszu. Zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych członek funduszu w każdym czasie będzie mógł dokonać zmiany dyspozycji w tym zakresie.

27. Czy środki zgromadzone przez uczestnika OFE na jego koncie podlegają egzekucji?

Środki zgromadzone w otwartym funduszu emerytalnym zgodnie z treścią art. 108 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych nie podlegają egzekucji.

28. Czy w każdej chwili będziemy mogli dowiedzieć się, jaki jest stan naszego konta w wybranym funduszu?

Tak. Zgodnie z art. 192 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych fundusz jest zobowiązany, na żądanie członka, udzielić mu informacji określającej pieniężną wartość środków zgromadzonych na jego rachunku. Natomiast zgodnie z art. 191 ww. ustawy fundusz przesyła każdemu członkowi funduszu, w regularnych odstępach czasu, nie rzadziej jednak niż co 12 miesięcy, informację o środkach znajdujących się na rachunku członka, terminach dokonanych w tym okresie wpłat składek i wypłat transferowych oraz przeliczeniu tych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe, a także o wynikach działalności lokacyjnej funduszu. Informacja jest przesyłana w trybie i formie uzgodnionych z członkiem funduszu.

29. Czy w każdej chwili będzie można rozporządzać środkami zgromadzonymi przez nas na rachunku w funduszu i np. w dowolnym momencie dokonać ich wypłaty?

Nie. Zgromadzonymi przez lata środkami będziemy mogli rozporządzać dopiero po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego i spełnieniu przesłanek warunkujących nabycie prawa do emerytury kapitałowej, czyli świadczenia wypłacanego ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Zasady tej nie stosuje się jednak do rozrządzeń członka funduszu na wypadek śmierci oraz do rozporządzeń środkami zgromadzonymi przez członka dobrowolnego funduszu na IKE oraz IKZE.

Strona 3 z 512345