II Filar (OFE)

10. Czy pracodawca może wywierać na swoich pracowników jakiekolwiek naciski co do wyboru przez nich konkretnego funduszu emerytalnego?

Pracodawcy nie wolno ani sugerować, ani tym bardziej wywierać nacisku na pracownika, aby ten wybrał wskazany fundusz. Decyzja o wyborze funduszu jest indywidualną decyzją każdego pracującego i pracodawca nie będzie nawet wiedział do jakiego funduszu przystąpił jego podwładny. Pracodawca nie może także prowadzić, wśród osób podległych mu służbowo, akwizycji na rzecz otwartego funduszu emerytalnego.

11. Czy związki zawodowe mogą nakłaniać swoich członków do wyboru konkretnego funduszu emerytalnego?

Związki zawodowe powołane są do ochrony interesów swoich członków i mogą wykonywać swoją działalność w ramach obowiązujących ich przepisów, które z pewnością nie przewidują nakłaniania członka związku do podjęcia decyzji o przystąpieniu do otwartego funduszu emerytalnego.

12. Czy osoby przystępujące do funduszu będą mogły dokonać wyboru formy inwestowania swoich pieniędzy?

Takie rozwiązanie jest niemożliwe. Każdy fundusz będzie prowadził działalność lokacyjną w stosunku do całości zarządzanych aktywów, a nie ich cząstek.

13. Od czego będzie zależała wysokość emerytury pochodzącej z II filara?

Emerytura zależeć będzie od kwoty zgromadzonej na rachunku w funduszu emerytalnym i wieku, w jakim będziemy przechodzić na emeryturę.

14. Dlaczego II filar reformy nazywany jest filarem kapitałowym?

W odróżnieniu od I filara (zreformowany ZUS), w którym nadal przekazywana składka będzie służyła bieżącym wypłatom rent i emerytur, składka wpływająca do funduszy emerytalnych funkcjonujących w II filarze będzie przez te fundusze inwestowana, a zyski z tych inwestycji będą dopisywane do naszego indywidualnego konta. Nasze pieniądze będą więc pracowały na nasz przyszły kapitał.

15. Co to jest powszechne towarzystwo emerytalne?

Powszechne towarzystwo emerytalne jest instytucją funkcjonującą w ramach II filara. Powszechne towarzystwo emerytalne zorganizowane jest w formie spółki akcyjnej i jest powołane do tego aby tworzyć i zarządzać otwartym funduszem emerytalnym.

16. Czym zajmują się powszechne towarzystwa emerytalne?

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przedmiotem przedsiębiorstwa towarzystwa jest wyłącznie tworzenie i zarządzanie funduszami oraz ich reprezentowanie wobec osób trzecich. Wyłącznie towarzystwo jest uprawnione do prowadzenia takiej działalności.

17. Jaka jest minimalna wysokość kapitału akcyjnego powszechnego towarzystwa emerytalnego?

Minimalna wysokość kapitału powszechnego towarzystwa nie może być niższa niż równowartość w złotych 5 mln EURO, czyli ok. 20 mln PLN, wyliczana według średniego kursu walut obcych Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego w dniu sporządzenia statutu towarzystwa.

18. Czy powszechne towarzystwo emerytalne może zarządzać więcej niż jednym funduszem?

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych powszechne towarzystwo tworzy i zarządza tylko jednym otwartym funduszem oraz może utworzyć i zarządzać tylko jednym dobrowolnym funduszem. Pracownicze towarzystwo tworzy i zarządza tylko jednym pracowniczym funduszem. Możliwe jest zarządzanie więcej niż jednym, odpowiednio, otwartym funduszem, dobrowolnym funduszem lub pracowniczym funduszem, jeżeli skutkiem jest przejęcie jego zarządzania przez towarzystwo albo połączenie towarzystw.

19. Czy powszechne towarzystwa emerytalne mogą się łączyć?

Zgodnie z art. 67 ust.1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych towarzystwo może się połączyć z innym towarzystwem po uzyskaniu zezwolenia organu nadzoru.

Strona 2 z 512345